EcoMobility Group Leif Weldingsvei 16, 3208 Sandefjord
466 06 912
post@autobok.no

Elektroniske kjørebokregler


Hva dekkes av firmabilskatten og hva dekkes ikke ?
Her er de viktigste spørsmålene slik skattetaten ser de:

Skatteetaten formuler seg slik: Skatteetaten – Bilsatser – firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler
Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat.

Vi har noen anbefalte regler som letter arbeidet for alle.
 – Sjåføren er ansvarlig for sin kjørebok
 – Bedriften har ansvar for å trekke rett skatt og har derfor plikt til å kontrollere kjøreboken.
 – Gjør dette enkelt – sjåføren må ha sin kjørebok klar til den 5 og dermed kan lønnings ansvarlig bare hente en måneds rapport når lønningen skal gjøres klar.
 – Sett opp en automatisk ukes rapport som skiller jobb og privat reise og som bare går til sjåføren, slik at om det trengs redigering gjøres dette når det oppdages.

Er neste tur jobb eller privat?
Husk reglen «kan jeg ta sportsbilen er turen privat». 
Se artikkelen om jobb vs privat reise på denne linken spesielt om reise mellom bolig og arbeidsted regelmessig gjør det påkrevet å frakte arbeids utstyr i bilen.

Liknings abc 8,2
Arbeidsgiver og arbeidstaker er bundet av valgt metode for verdsettelse for hele inntektsåret. Unntak fra dette gjelder hvis elektronisk kjørebok anskaffes og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike tilfeller vil verdsetting basert på kilometersats kunne legges til grunn fra og med den første hele måneden slik kjørebok brukes.

8.2.2 KILOMETERSATS FOR PRIVAT BRUK MED KRAV OM DOKUMENTASJON VED ELEKTRONISK KJØREBOK
Verdsettelse av privat fordel ved bruk av varebiler klasse 2 eller lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg kan også baseres på faktisk bruk, nærmere bestemt etter en fast kilometersats på kr 3,40 uansett kjørelengde.Fastsetting basert på kilometersats forutsetter at det føres elektronisk kjørebok. Den elektroniske kjøreboken må administreres av arbeidsgiver, og metoden med individuell fastsetting (kilometersats) må være lagt til grunn ved beregning av forskuddstrekk mv. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total kjørelengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat.Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats etter denne bestemmelsen gjelder for all privatkjøring, ikke bare reiser til og fra jobb.

BOMPENGER:
10.3 Kostnader pådratt under privatkjøring

10.3.1 GENERELT
Tillegget for privat bruk av bil omfatter alle bilkostnader pådratt i forbindelse med privatkjøring. Dette gjelder for eksempel kostnader til drivstoff, til reparasjoner, assistanse ved havari etc. Det har ingen betydning om det er skattyter selv, hans ektefelle, barn eller andre som har pådratt kostnaden.

10.3.2 KOSTNADER TIL FERGE, BOMPENGER, PIGGDEKKAVGIFT, PARKERINGSAVGIFT MV.
Kostnader som ikke anses som bilkostnader, f.eks. kostnader til ferge, bompenger, piggdekkavgift og parkeringsavgift, inngår ikke i tillegget. Dekker arbeidsgiveren slike kostnader i forbindelse med den private bruken, herunder ved kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), skal kostnadsdekningen behandles som ordinær lønn. Dette gjelder også når kostnaden dekkes ved klippekort.
Det samme gjelder abonnement/månedskort/årskort o.l. såfremt dette er kjøpt/tegnet hovedsakelig av hensyn til den private bruken.